BAN LIÊN LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN ( B3 ) - QUÂN ĐOÀN 3 DỰ LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ SƯ ĐOÀN 320 HY SINH Ở ĐIỂM CAO 1015 VÀ 1049 - KON TUM

Để tưởng nhớ tới các đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận đánh tại điểm cao 1049 và 1015 ở Kon Tum, ngày 12/5/2018, đoàn cán bộ Ban liên lạc Bạn chiến đấu Mặt trận Tây Nguyên ( B3 ) - Quân đoàn 3 do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú - trưởng ban và Trung tướng Mai Hồng Bỉnh - phó ban thường trực đã vào Kon Tum dự lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các Liệt sỹ của Sư đoàn 320 hy sinh tại điểm cao 1049 và 1016.
Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm.